Thursday, March 26, 2015

Epsilon – Protection Technique

i don’t like too much ready technics.. but this is really good.. and helped me in good way few times.. very energetical.. so.. if you want.. you can check.. 
liv

Epsilon

Protection Technique

All languages represent portions of the tonal vibration scalar – templates that make up the scalar-grid of the body’s manifestation blueprint. Written language symbols are scalar-standing – wave guides that translate into tonal vibration electrical impulse within the body’s scalar template.
The electrical impulses emerging from oral and written language forms effect the functions of the DNA, physical body and the perceptual facilities of embodied consciousness.
Language patterns translate into mathematical codes within the contours of consciousness and the body’s blueprint, serving as operational instructions to the body-mind-spirit system.
The Epsilon Sequence utilizes 4 specific language symbols from the Greek alphabet to engage specific, tonal vibrations and mathematically sequenced, interdimensional electrical impulses within the body’s scalar-wave template.

This mathematical formula for directing interdimensional electrical impulse through the body and DNA template serves to block, disengage and neutralize the inorganic scalar-frequency transmissions used in most types of visitor interdimensional implant technologies.
This simple technique can be used any time to clear the bio-energetic field of inorganic and unnatural frequency implants and can be used in attempted abductions directly to override the bio-neurological block intruder visitors use to immobilize their abductees.

It is unlikely that visitors, such as the Zeta, will proceed with an attempted abduction or implantation if they cannot immobilize the abductee using their standard motor-function override frequency-pulse technologies.

This technique is also useful in blocking the dis-harmonic, disease-causing frequencies of UHF, ULF and Electro-Magnetic Emanations and energetic transmissions such as those used in HAARP, EMP and Scalar-Pulse technologies.

1. Visualize the Epsilon Symbol in the color-frequency of Gold (8th-dimension) stationed at the Pineal Gland in the center of the brain. INHALE. Then use the EXHALE breath to move the Symbol down the Central Vertical Current of the body to the area of the Base of the Spine, in the center of the Tail Bone (where the dormant Kundalini “life-force energies” are stored).
2. Breathe normally while visualizing the Symbol inside the Tail Bone, and mentally repeat 3 times the words “Epsilon-Phi-Beta-Phi” (a tonal-vibration “Mantra” that translates into mathematical-electrical instructions for the body’s scalar template).
3. Use the next INHALE breath to draw the Epsilon Symbol back up the Central Vertical Current of the body to the 4th Heart Chakra. EXHALE and breathe normally while visualizing the Symbol inside of the 4th Chakra.
4. On the next EXHALE, repeat the “Epsilon-Phi-Beta-Phi” Mantra mentally while using the EXHALE breath to expand the image of the Epsilon Symbol out of the 4th Chakra into the bio-energetic field, as if the Symbol now surrounds the entire body like an “egg” of energy.
5. INHALE and repeat the Mantra again, then use the next EXHALE to push more energy from the 4th Chakra into the image of the Epsilon Symbol surrounding the body, making the Symbol glow bright Gold. Repeat the Mantra once more on the next INHALE and once more “energize” the Epsilon Symbol around the body with the EXHALE.
6. Focus your attention at the Pineal Gland and once more visualize the Gold Epsilon Symbol in the Pineal, while mentally repeating the Mantra 3 times. Upon completing the Mantra, INHALE — and on the EXHALE push the Symbol out of the Pineal Gland into the bio-energetic field around the head until it disappears.
download as PDF

UPDATE

w trakcie tlumaczenia znalazlam opis Epsilon – Protection Technique juz po polsku, a wiec chyba nie ma sensu tlumaczyc.. tym bardziej, ze tlumaczenie wydaje sie naprawde dobre..

Technika Ochronna

 EPSILON

Wszystkie języki reprezentują części tonalnej wibracji wzorca skalarnego, który formuje siatkę skalarną odbitki manifestacji ciała.Symbole języka pisanego są wskazówkami stojącej fali skalarnej tłumaczonymi na tonalne wibracje impulsu elektrycznegowewnątrz skalarnego wzorca ciała. Impulsy elektryczne wyłaniające się z form języka mówionego i pisanego mają wpływ na DNA, ciało fizyczne oraz na ośrodki percepcyjne ucieleśnionej świadomości.

Wzorce językowe tłumaczone są na kody matematyczne, wewnątrz obrysu świadomości i wzorca ciała, służąc jako operacyjne instrukcje dla systemu ciała – umysłu – ducha. Sekwencja Epsilon wykorzystuje 4 specyficzne symbole języka, z greckiegoalfabetu, w celu uruchomienia określonych wibracji tonalnych oraz matematycznie ustawionych, międzywymiarowych impulsów elektrycznych, wewnątrz wzorca fali skalarnej ciała. Ten wzór matematyczny do kierowania międzywymiarowym impulsem elektrycznym przez ciało i wzorzec DNA służy doblokowania, usuwania i neutralizowania transmisji nieorganicznej częstotliwości skalarnej, używanej przez gości przy większości rodzajów międzywymiarowej technologii implantowania.Ta prosta technika może być wykorzystana kiedykolwiek, do oczyszczania pola bio-energetycznego z nieorganicznych i nienaturalnych implantów częstotliwości oraz można ją używać bezpośrednio w próbie wzięcia, w celu zniszczenia biologiczno-neurologicznej blokady używanej przez natrętnych gości, do unieruchamiania ich ofiar wzięcia. Jest mało prawdopodobne żeby goście, tacy jak Zeta, próbowali dalej procederu wzięcia lub implantacji, jeśli nie byliby w stanie unieruchomić wziętego, wykorzystując swoje technologie pulsacji częstotliwości do zblokowania podstawowych funkcji motorycznych. Technika ta jest również użyteczna w blokowaniu nieharmonicznych oraz powodujących choroby Ultra Wysokich Częstotliwości, Ultra Niskich Częstotliwości, Elektro-Magnetycznych Emanacji oraz transmisji energetycznych, takich jek te wykorzystywane w technologiach HAARP, EMP(ang. Electro-Magnetic Pulsation – Drgania Elektro-Magnetyczne – przyp. tłum.) i Pulsach-Skalarnych.

1.  Zwizualizujcie Symbol Epsilon w Złotym kolorze częstotliwości (ósmego wymiaru) umieszczony w Szyszynce, pośrodku mózgu. Zróbcie WDECH, a następnie wykorzystując WYDECH przesuńcie Symbol do dołu, wzdłóż Centralnego Pionowego Prądu ciała, do obszaruPodstawy Kręgosłupa, pośrodku Kości Ogonowej (tam, gdzie zgromadzone są “energie siły życiowej” uśpionego Kundalini).

2.  Oddychajcie normalnie, wizualizując Symbol wewnątrz Kości Og
onowej i powtórzcie mentalnie 3 razy słowa: “Epsiol-Phi-Beta-Phi” [czytaj epsilo-fi-beta-fi – przyp.tłum.] (“Mantra” tonalnej wibracji, która tłumaczy na matematyczno-elektryczne instrukcje dla wzorca skalarnego ciała).

3.  Użyjcie następnego WDECHU do podciągnięcia Symbolu Epsilon, z powrotem do góry wzdłóż Centralnego Pionowego Prądu ciała do czwartej Czakry Sercowej. Wykonajcie WYDECH i oddychajcie normalnie, wizualizując Symbol wewnątrz czwartej Czakry.
4.  Przy następnym WYDECHU powtórzcie mentanie Mantrę: “Epsilon-Phi-Beta-Phi”. Wykorzystując WYDECH do poszerzenia wizerunku Symbolu Epsilonna zewnątrz czwartej Czakry, w pole bio-energetyczne, tak żeby Symbol otaczał teraz całe wasze ciało, jak gdyby “jajo” energii.

5.  Wykonajcie WDECH, powtórzcie Mantrę ponownie:

“Epsilon-Phi-Beta-Phi”, a następnie wykorzystajcie WYDECH do wypchnięcia jeszcze większej ilości energii z czwartej Czakry w Symbol otaczający ciało, powodując, że Symbol będzie lśnił w kolorze jasnego Złota. Przy następnym WDECHU powtórzcie jeszcze raz Mantrę i jeszcze raz wraz z WYDECHEM “naenergetyzujcie” Symbol Epsilon wokół waszego ciała.

6.  Skupcie uwagę na Szyszynce i jeszcze raz zwizualizujcie Złoty Symbol Epsilon wewnątrz Szyszynki, powtarzając mentalnieMantrę 3 razy. Kiedy zakończycie wypowiadanie Mantry, 
wykonajcie WDECH, a przy WYDECHU wypchnijcie Symbol na zewnątrz Szyszynki w pole bio-energetyczne wokół waszej głowy, aż zniknie.

https://freedomteachings.wordpress.com/2015/03/20/epsilon-protection-technique/

No comments:

Post a Comment